We use cookies to make sure you have the best possible experience on our site. By continuing to browse, you are agreeing to our Cookie Policy. READ MORE.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DORO 4U B.V.

A. Algemeen

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen, alsmede op alle door DORO 4U B.V., ten behoeve van opdrachtgevers, verrichte diensten.

Onder opdrachtnemer/aanbieder wordt verstaan DORO 4U B.V.

Onder opdrachtgever wordt mede verstaan de koper/client.

Artikel 2.
Uitsluiting van de toepasselijkheid van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen door opdrachtnemer.

Indien er sprake is van met deze voorwaarden strijdige aankoopvoorwaarden of andere voorschriften dan hebben de onderhavige voorwaarden voorrang, behoudens en alleen in geval totdat de opdrachtnemer de betreffende aankoopvoorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 

B. Offertes, opdrachten en levering

Artikel 3.

Al onze offertes, op welke wijze en door wie ook gedaan, geschieden geheel vrijblijvend en op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen.

Artikel 4.

Een overeenkomst van koop en verkoop, alsmede een overeenkomst tot huur of het verrichten van diensten, komt alleen tot stand na schriftelijke akkoordbevestiging van de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 5.

Monsters, samples, tekeningen, ontwerpen en andere bescheiden betrekking hebbende op de offerte, worden geacht daarmede een geheel uit te maken; zij blijven eigendom van de aanbieder en mogen niet zonder diens toestemming gekopieerd of aan een derde partij ter inzage worden gegeven.

Indien er tussen de beide partijen geen overeenkomst tot stand komt, kan de aanbieder de kosten voor het verstrekken van deze monsters, samples, tekeningen, ontwerpen en andere bescheiden die op die offerte betrekking hebben, in rekening brengen aan de opdrachtgever.

Overeenkomsten door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers tot stand gekomen verkrijgen alleen rechtsgeldigheid nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk zullen zijn vastgesteld c.q. bevestigd.

Artikel 6.

1. Alle prijzen zijn berekend af magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het definitief worden van de opdracht maar voor de datum van productie de prijzen van materialen, hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, overheidskosten, vrachtkosten, assurantiepremies of andersoortige kosten een stijging plaatvindt, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te heroverzien;
3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;
4. Alle prijzen zijn berekend exclusief BTW;
5. Alle lasten en heffingen terzake van de overdracht van de goederen zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7.

1. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch kunnen door overmacht na verzending nooit worden gegarandeerd. Voor eventuele overschrijding van de geschatte levertijd aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid, daar deze tijdstippen van levering slechts indicatief zijn vermeld. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk is behoudt opdrachtgever het recht de order kostenloos te annuleren.

2. Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een separate order worden beschouwd.

3. De opdrachtnemer heeft het recht bij een order op termijn om tussentijds een waarborg te verlangen middels tijdige betaling door de opdrachtgever welke inzake onverhoopte annulering of wijziging van de order als waarborg geldt.

Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent opdrachtgever de opdrachtnemer uit betrouwbare bron bereiken.

4. Levering geschiedt af magazijn; het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. 5% meer of minder levering is toegestaan.
 

C. Betaling

Artikel 8.
1. De betalingsconditie is 100% vooruitbetaling bij opdracht of afwijkend overeengekomen na overleg en alleen met schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer.
2. In geval van te late betaling zal de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en zal hij van rechtswege over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand vanaf de vervaldatum. Alle kosten, ook die van rechtskundige bijstand, verband houdende met te late betaling komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Naast de in het vorige lid vermelde vertragingsrente is DORO 4U B.V., in geval van niet tijdige betaling gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (WIK) met een minimum van € 40,00. Deze incassokosten zijn verschuldigd zodra de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven aan een derde partij.
4. D
e verzendkosten staan vermeld bij het product, deze worden op uw factuur berekend. De verzendkosten voor een bestelling onder de € 100,00 zijn € 10,00, voor een bestelling groter dan € 100,00 betaalt u geen verzendkosten. Voor het verzenden van een enkel proefmodel/sample wordt per geval bekeken of er verzendkosten in rekening gebracht worden.

D. Reclame

Artikel 9.
1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst der goederen middels een aangetekend schrijven worden ingediend bij de opdrachtnemer.
2. Reclames op andere wijze gedaan of buiten de gestelde termijn in artikel 9,1 dienen door de opdrachtnemer niet in behaldeling genomen te worden en hebben geen rechtsgeldigheid tenzij met de opdrachtnemer schiftelijk overeengekomen.
3. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in werktekeningen, modellen of andere materialen, die door de opdrachtgever verstrekt of schriftelijk goedgekeurd zijn, noch voor de gevolgen van moeilijkheden bij gebruik, bewerking of verwerking van het door opdrachtnemer overeenkomstig de door opdrachtgever goedgekeurde en aangeleverde (film)proef of inwevingsproef.
4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleuren, maat en afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. Indien reclames gegrond worden verklaard door opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de opdrachtgever, het recht hetzij van de levering af te zien, hetzij te verlangen dat de opdrachtgever de goederen tegen een gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen.

6. Waar de aard van de materialen of halffabrikaten daartoe aanleiding geeft aanvaardt de opdrachtnemer, ook zonder dat dit expliciet aan de opdrachtgever is meegedeeld, geen enkele verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en overige eigenschappen gerelateerd aan de bedrukking en is derhalve geen reden voor afkeuring of aanvaarding van schadeclaims achteraf.

7. Geringe afwijkingen bij kleurendruk en/of de beïnvloeding van de drukkleur door de ondergrondkleur waarop gedrukt wordt, kan geen reden voor afkeuring zijn.
8. Het recht van reclame vervalt eveneens indien de koper c.q. opdrachtgever de aangegeven gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd of de goederen onoordeelkundig heeft behandeld.
9. Reclame ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 

Artikel 10.
1. Tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect het gevolg van ondeugdelijkheid van de geleverde goederen, dan wel ten gevolge van onjuist gebruik daarvan, is opdrachtnemer nimmer gehouden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ten alle tijde voor alle aanspraken van welke omvang of aard, welke door derden tegen opdrachtnemer mochten worden geldend gemaakt, terzake van het geleverde c.q. de verrichte diensten.
2. De door opdrachtnemer geleverde nieuwe goederen worden uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende fabrikant c.q.leverancier verleende en nagekomen garanties.
 

Artikel 11.
1. Annulering van de order is kosteloos mogelijk tot 14 dagen na datum van de orderbevestiging. In geval van aanbetalingen zullen deze worden geteroutneerd.
2. Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in opdrachtnemers onderneming, bij de transportbelemmering of transportvertraging, voorts het niet leveren van goederen door de leveranciers van de opdrachtnemer, arbeidsstakingen en -uitsluitingen, uit en invoerverbod of -beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, geven de opdrachtnemer het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen, in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd van storing.
 

Artikel 12.
Zolang volledige betaling van het gekochte achterwege blijft, zijn de geleverde goederen voor rekening en risico van de koper, waar deze zich ook bevinden, doch blijven deze goederen eigendom van opdrachtnemer. Tevens is voor volledige betaling het de opdrachtgever niet toegestaan de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid dienen.
 

Artikel 13.
Alle productiemiddelen zoals werktekeningen, weefkaarten, zeefdrukvormen, negatieven, positieven en ander grafisch materiaal blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn zij op rekening gesteld. De opdrachtnemer is niet verplicht deze te bewaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14.
Alle geschillen, van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiende uit met koper c.q. opdrachtgevers gesloten overeenkomsten zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda tenzij er een Nederlands Kantonrechter bevoegd is van dit geschil kennis te nemen.
 

Artikel 15.
Op alle overeenkomsten door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, alsmede op deze voorwaarden, zal bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing zijn.

In geval van juridische geschillen onder de gesloten overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt standard domicilie bij de rechtbank van Amsterdam gekozen.

 

Scroll